Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

All technical solutions

  1. Algemeen

Toepasselijkheid van de eventuele inkoop of algemene voorwaarden van derden, hoe ook genaamd

word door All technical solutions uitdrukkelijk van de hand gewezen . De Algemene Voorwaarden van

All technical solutions prevaleren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, te alle

tijde, boven eventuele toepasselijke inkoop of algemene voorwaarden van derden.

  1. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen blijven slechts gedurende een door All technical solutions aangegeven termijn

geldig en vervallen nadien. Indien geen termijn wordt aangeven, is er geen sprake van een aanbieding,

maar slechts van een geheel vrijblijvende uitnodiging om in onderhandeling te treden.

2.2 De contractspartij staat tegen All technical solutions volledig in voor de juist-en/of volledigheid

van alle door de contractspartij verstrekte informatie, gegevens, bescheiden, documenten en al wat

dies meer zij. Onjuistheden, onvolledig heden, en/of onzorgvuldigheden daarin en de gevolgen daarvan

komen enkel en alleen voor rekening en risico van de contractspartij en kunnen All technical solutions

geenszins worden tegengeworpen.

2.3 In geval geen opdracht wordt verstrekt of geen overeenkomst tot stand komt, dient de

contractspartij alle tot dan toe door All technical solutions gedragen werkelijke kosten te voldoen

bestaande in onder meer reeds verrichte werkzaamheden en daadwerkelijk reeds gemaakte kosten

(van derden).

  1. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst zal slechts tot stand komen indien de daartoe over en weer gemaakte

afspraken schriftelijk zijn vastgelegd en na dat een rechtsgeldig vertegenwoordiger van

All technical solutions de overeenkomst schriftelijk heeft aanvaart.

Wijzigingen in en aanvulling op de overeenkomst zullen partijen slechts schriftelijk

overeenkomen in een door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van beide partijen

ondertekend document, het geen uitzondering lijdt indien All technical solutions

wijzigingen in en aanvulling op de overeenkomst schriftelijk aan de contractspartij heeft

bevestigd en de contractspartij hier tegen niet binnen zeven dagen nadien schriftelijk bezwaar

heeft geuit.

3.2 Verrekening van meerwerk geschiedt ineens bij de eerst volgende factuur. Verrekening

van minderwerk geschiedt ineens bij eind afrekening.

3.3 Meer-of minderwerk zullen partijen slechts schriftelijk overeenkomen in en door

rechtsgeldig vertegenwoordiger van beide partijen ondertekend document, hetgeen uitzondering lijdt

indien All technical solutions meer of minder schriftelijk aan de contractspartij

heeft bevestigd en de contractspartij hiertegen niet binnen zeven dagen nadien schriftelijk

bezwaar heeft geuit. All technical solutions is niet gehouden meer-of minderwerk te

aanvaarden

3.4 Indien er voor All technical solutions echter kosten verhogende omstandigheden

ontstaan die niet aan All technical solutions te wijten zijn (zoals kosten verhogende

omstandigheden voor All technical solutions vanwege verstrekken door de contractspartij

van onjuiste of onvolledige Informatie. Gegevens, bescheiden documenten en al wat dies meer zij)worden deze vergoed. Als meerwerk tegen de gebruikelijke tarieven van All technical solutions.

4 Betaling

4.1 Tenzij anders door All technical solutions schriftelijk aangegeven, dient betaling van de facturen van

All technical solutions te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze

termijn is de contractspartij van rechtswege in verzuim en is de contractspartij vertragingsrente gelijk

aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% per jaar verschuldigd.

4.2 Indien All technical solutions invorderingsmaatregelen treft tegen de contractspartij, komen de werkelijke kosten vallende op die (buiten)gerechtelijke invordering, met een minimum van 15% van de totaal openstaande hoofdsom ten laste van de contractspartij.

4.3 Tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, is contractspartij niet gerechtigd tot enige compensatie,

korting en/of verrekening. Het slaat de contractspartij in geen geval vrij haar contractuele verplichtingen op enige grond op te schorten.

4.4 Indien een contractspartij jegens All technical solutions tekortschiet in de nakoming van de op de

contractspartij rustende contractuele verplichtingen, is All technical solutions gerechtigd haar

contractuele verplichtingen op te schorten zonder jegens de contractspartij tot enigerlei

schadevergoeding te zijn gehouden.

4.5 In geval contractspartij niet binnen zeven dagen na verlening van de dienst middels een

aangetekende brief reageert, wordt de prestatie van All technical solutions geacht te zijn geaccepteerd

door de contractspartij en kan contractspartij te dien zake geen rechten meer doen gelden. In

ontvangstnamen van vorenmelde aangetekende brief en/of van correspondentie en/of van

retourzendingen door All technical solutions. Impliceert in geen geval enigerlei erkenning door All technical solutions

en laat de contractuele (betalings)verplichtingen van de contractspartij te allen tijde onverlet.

5 Overmacht

5.1 All technical solutions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien All technical solutions daartoe is verhinderd als gevolg van overnacht.

5.2 Onder overmacht wordt in ieder geval tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades,

embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enige daarop lijkende toestand,

(stroom)storingen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing,

waterschade,overstroming en/of aardbeving, gebrek aan en/of ziekte van personeel alsmede

wanprestatie jegens All technical solutions van door All technical solutions ingeschakelde derden of

overmacht aan de zijde van door All technical solutions ingeschakelde derden.

5.3 In geval de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, heeft All technical solutions het recht de

overeenkomst middels een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de

contractspartij enige schadevergoeding toekomt en niet tegenstaande de op de contractspartij rustende

waardevergoedingsverbintenis.

5.4 All technical solutions heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid

die de overmacht oplevert zich voordoet nadat de prestatie zijdens All technical solutions reeds had

moeten zijn geleverd.

 

 

 

 

 

 

6 Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van All technical solutions uit welke hoofde dan ook is te allen tijde

beperkt tot vergoeding van slechts directe schade tot op het bedrag waarop de verzekering in het

desbetreffende geval aanspraak geeft.

6.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens

genoemde verzekering of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot slechts

directe schade tot een totaalbedrag van 10.000,= per gebeurtenis, waarbij een reeks van

samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.

6.3 Contractspartij vrijwaart (werknemers van) All technical solutions voor alle aanspraken

vorderingen en al wat dies meer zij, hoegenaamd ook, van derden.

6.4 Bij het inschakelen van derden zal All technical solutions steeds de nodige zorgvuldigheid in acht

nemen. All technical solutions is echter voor eventuele tekortkomingen van derden in geen geval

aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid voor fouten van door All technical solutions ingeschakelde

derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door All technical solutions bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur is in ieder geval beperkt tot vergoeding van slechts directe schade

tot een bedrag waarop de verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, althans indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht

plaatsvinden of deze geen dekking bied tot slechts directe schade tot een totaalbedrag van 10.000,= per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.

6.5 Aansprakelijkheid van All technical solutions voor indirecte schade (waaronder bijvoorbeeld doch

niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade voor

bedrijfsstagnatie en leegloop) is dus te allen tijde uitgesloten.

7 Beëindiging overeenkomst

7.1 All technical solutions heeft het recht de overeenkomst door middel van een aangetekende brief

met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder dat op All technical solutions

enigerlei Schadeplicht komt te rusten, indien een of meer van de navolgende omstandigheden zich

voordoet of dreigt voor te doen:

Het faillissement van de contractspartij werd aangevraagd of de contractspartij werd in staat

van faillissement verklaard;

De onderneming van de contractspartij werd geheel of gedeeltelijk gestaakt of beëindigd;

Aan de contractspartij werd al dan niet voorlopige surseance van betaling verleend;

De zeggenschap (in de onderneming) van de contractspartij wijzigt.

7.2 De contractspartij doet afstand van het recht op gehele of gedeeltelijke (buiten)gerechtelijke

ontbinding of vernietiging van de overeenkomst.

7.3 Rechten en plichten uit de overeenkomst (waaronder uit deze algemene voorwaarden) tussen de

contractspartij en All technical solutions die naar hun aard en inhoud zijn bestemd om voort te duren,

blijven onverminderd van kracht na de beëindiging c.q. (buiten)gerechtelijke ontbinding van deze

overeenkomst.

 

 

 

 

8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.

8.2 Alle geschillen op enigerlei wijze voortvloeiend uit (de uitvoering van)de overeenkomst zullen

uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, zulks behoudens voor zover dwingende

competentieregels deze keuze in de weg zouden staan.

All technical solutions.